مشخصات دوره ها

دوره اپراتوری استرادل کریر (طول دوره: ۶۴ ساعت)

سرفصل ها
 • شناخت استرادل کریر
 • تئوری کار با استرادل کریر
 • ایمنی استرادل کریر
 • بازرسی و تعمیر و نگهداری  استرادل کریر
 • شناسایی قسمتهای مختلف استرادل کریر و کاربرد آنها
 • راه اندازی و بازدیدهای اولیه
 • تعادل و ظرفیت استرادل کریر
 • محدوده دید اپراتور و اهمیت آن در زمان تخلیه و بارگیری
 • اصطلاحات فنی کار با استرادل کریر وعلائم مربوطه
 • استفاده صحیح از کنترلرها
 • مکانیزمهای عملیات هویست و تراول
 • کاربا مکانیزمهای راهبری در  محوطه
 • اصول تخلیه و بارگیری با استرادل کریر ( بار برداری و بار گذاری)
 • کسب مهارت عملی اجمالی در تعمیر و نگهداری استرادل کریر
 • حرکت و مانور با استرادل  کریر
 • مانور استرادل کریر و کاربرد آنها درمحوطه یارد
 • برچسب مشخصات استرادل کریر
 • پارک کردن و خاموش نمودن صحیح دستگاه
 • استفاده صحیح وسایل جانبی در استرادل کریر

شرایط عمومی و اختصاصی دوره اپراتوری استرادل کریر

دوره اپراتوری تجهیزات بارگیری و تخلیه کالای فله خشک (۴۸ ساعت)

سرفصل ها
 • شناخت تجهیزات سنتی
 • شناخت تجهیزات مدرن
 • شناخت دستگاه مکنده
 • شناخت دستگاه شوتر
 • آماده سازی، راه اندازی دستگاه
 • سیستمهای مختلف دستگاه مکنده و شوتر
 • انواع نوار نقاله ها و کاربرد آنها
 • بازرسی، تعمیر و نگهداری دستگاه
 • شناخت قسمتهای مختلف دستگاه
 • بازدیدهای روزانه و ادواری
 • جانمایی و مهار دستگاه کنار کشتی
 • راه اندازی و بکارگیری دستگاه
 • تخلیه با دستگاه
 • بارگیری با دستگاه
 • حرکت دادن دستگاه
 • عیب یابی و رفع نواقص عملیاتی دستگاه
 • تجهیزات ایمنی و نحوه بکارگیری آنها
 • انجام تریمینگ بار با دستگاه
 • کار با سیستم هدایت خودکار دستگاه
 • روغن کاری و نظافت اولیه دستگاه

شرایط عمومی و اخصاصی شرکت در دوره اپراتوری تجهیزات بارگیری و تخلیه کالای فله خشک

دوره اپراتوری ترانستینر (۸۰ ساعت)

 • شناخت ترانستینر
 • تئوری کار با ترانستینر
 • ایمنی ترانستینرها
 • بازرسی، تعمیر و نگهداری ترانستینرها
 • شناخت قسمتهای مختلف ترانستینر و  کاربرد آنها
 • راه اندازی و بازدیدهای اولیه
 • تعادل و ظرفیت ترانستینر، بارگذاری، سقوط کانتینر
 • محدوده دید اپراتور و اهمیت آن در زمان تخلیه و بارگیری
 • آشنایی عملی با سرویس، تعمیر و نگهداری ادواری
 • اصطلاحات فنی کار با ترانستینر وعلائم مربوطه
 • کار با انواع اسپریدرها
 • استفاده صحیح از کنترلها
 • عملیات بامکانیزم های هویست، ترولی، تراول
 • کار بامکانیزم استرینگ
 • برچسب مشخصات ترانستینرها
 • اصول تخلیه و بارگیری با ترانستینر
 • حرکت / مانور و راهبری ترانستینرها
 • پارک کردن و خاموش کردن صحیح
 • مانور ترانستینر و کاربرد آنها درمحوطه یارد
 • مانور ترانستینر و کاربرد آنها در محوطه
 • استفاده صحیح از وسایل جانبی

دوره اپراتوری چرثقیلهای ساحلی و کشتی (۴۶ ساعت)

سرفصل ها
 • شناخت جرثقیلهای ساحلی
 • شناخت جرثقیلهای کشتی
 • تئوری کار با جرثقیلهای ساحلی و کشتی
 • عملیات و انواع تجهیزات جانبی
 • ایمنی جرثقیلهای ساحلی و کشتی
 • بازرسی، تعمیر و نگهداری جرثقیلهای ساحلی
 • شناسایی قسمتهای مختلف جرثقیلها و کاربرد آنها
 • راه اندازی و بازدید های اولیه و کار عملی با علائم ارتباطی
 • استفاده صحیح از کنترلها ومتعلقات آن
 • حرکت و مانور و راهبری جرثقیلها
 • استقرار ایمن جرثقیلها جهت انجام عملیات
 • آماده سازی جرثقیل جهت عملیات تخلیه و بارگیری
 • بارگذاری و باربرداری
 • نحوه آشنائی با خصوصیات بار
 • کار با جداول بابرداری
 • برچسب مشخصات چرثقیلها
 • پارک کردن و خاموش نمودن موقت و دائم
 • استفاده صحیح از وسایل جانبی
 • تخلیه/بارگیری نگله های سنگین با جرثقیل کشتی
 • تخلیه/بارگیری نگله های سنگین با جرثقیل ساحلی و شناور

دوره اپراتوری ریچ استکر (۴۶ ساعت)

سرفصل ها
 • شناخت ریچ استکر
 • آشنایی با ماشین اهرم و قوانین مرتبط
 • گیربکس و دیفرانسیل و وسایل جانبی
 • تئوری کاربا ریچ استکر
 • بازدید های شروع بکار و مانور ریچ استکر
 • عوامل موثر بر کارآیی ریچ استکر
 • ایمنی ریچ استکر
 • ایمنی ریچ استکر- حوادث ریچ استکر
 • بررسی سوانح و روشهای پیشگیری
 • آماده سازی و انجام بازدیدهای اولیه و روزانه
 • آماده سازی و انجام بازدیدهای اولیه و روزانه
 • نحوه حرکت در محوطه های کانتینری و غیرکانتینری
 • استفاده صحیح از کنترلرها
 • راه اندازی و راهبری ریچ استکر
 • نحوه حرکت به وسط کانتینرهای ۲۰&40
 • تخلیه/ بارگیری تریلر و کانتینرهای غیراستاندارد
 • کاربرد عملی و سایل جانبی ریچ استکر
 • تخلیه ذبارگیری وصفافی کانتینر
 • پارک و خاموش کردن ریچ استکر

دوره اپراتوری کشنده/تراکتور پایانه (۴۰ ساعت)

سرفصل ها
 • شناخت ترمینال تراکتور
 • تئوری کار با ترمینال تراکتور
 • فاکتورهای ایمنی
 • بازرسی، تعمیر و نگهداری ترمینال تراکتور
 • شناسایی قسمتهای مختلف ترمینال تراکتور و کاربرد آنها
 • کسب مهارت ملی در راه اندازی و بازدیدهای اولیه
 • کسب مهارت استفاده صحیح از کنترلهای دستی و پایی
 • راهبری و هدایت ترمینال تراکتور
 • کسب مهارت در حرکت / مانور و راهبری
 • بازرسی چیدمان و مهار کالا/ کانتینر بر روی کفی
 • پارک کردن موقت و دائمی و خاموش نمودن صحیح ترمینال تراکتورها
 • آشنایی با نحوه صحیح اتصال و جداسازی کفی به کشنده
 • آشنایی عملی با سرویس، تعمیر و نگهداری ادواری
 • آشنایی عملی با سرویس، تعمیر و نگهداری ادواری
 • برچسب مشخصات ترمینال تراکتور

شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در دوره اپراتوری کشنده/تراکتور پایانه

دوره اپراتوری اپراتوری گنتری کرین (۸۰ ساعت)

سرفصل ها
 • انواع گنتری کرین
 • آشنایی با اجزاء گنتری کرین- وینچ
 • پانل ولتاژ بالا و ترانسفورماتور- ملحقات بوم و اسپریدر
 • اتاق اپراتور
 • اجزاء کمکی- آشنایی با علائم کار
 • آشنایی با چهار حرکت اصلی در کنتری کرین
 • بررسی های موردنیاز قبل از شروع عملیات تخلیه و بارگیری
 • قابلیت ها و محدودیتها
 • رویه های صحیح پارک
 • خطرات احتمالی کار با گانتری کرین و نکات ایمنی
 • آشنایی با اجزاء گنتری کرین- سازه
 • آشنایی با اجزاء گنتری کرین- اجزاء اصلی و کمکی
 • آشنایی با اجزاء گنتری کرین- اتاق اپراتور کنسول چپ و راست
 • آشنایی با اجزاء گنتری کرین- اتاق اپراتور- لوازم جانبی و پانل های هشدار
 • کسب مهارت در چهار حرکت اصلی
 • و اسپریدر کار با سیستمهای anti sway
 • شناسایی محل دقیق دکمه های توقف اضطراری
 • راه اندازی و بازدیدهای اولیه (روزانه) گنتری کرین
 • استفاده صحیح از کنترلهای دستی و مکانیکی
 • حرکت / مانور و راهبری گنتری کرین: حرکت جابجایی در مسیر ریل مستقیم
 • بالا و پایین بردن بوم گنتری کرین
 • برچسب مشخصات گنتری کرین
 • حرکت با بار و خطرات ناشی از آن
 • پارک کردن و خاموش نمودن صحیح
 • پارک کردن و خاموش نمودن صحیح گنتری کرین در پایان کار
 • بکار گیری و استفاده صحیح از وسایل جانبی گنتری کرین
 • کسب مهارت اجمالی در عیب یابی و تعمیر و نگهداری ادواری گنتری کرین


دوره اپراتوری لیفتراک سبک (۴۰ ساعت)

شناخت لیفترا ک
موتو ر و سیستمهای لیفترا ک
تئور ی کا ر با لیفترا ک
ایمنی لیفترا ک
بازرسی، تعمی ر و نگهداری
شناسایی و کاربر د اجزا ء
راه انداز ی و بازدی د روزان ه
استفاده عمل ی کنترلها
حرکت و مانو ر با دستگا ه
کار با چنگال لیفترا ک
حرکت و صفاف ی کا لا
آشنایی با برچسب مشخصا ت دستگاه
پارک و خامو ش کرد ن دستگاه
بکارگیری وسایل جانبی دستگاه