مقالات

مقاله: لزوم توسعه خوش ههای صنعتی در سواحل و بنادر ایران
نویسنده: مهدی رستگاری
مقاله: آثار پاندمی کووید-۱۹ بر سیستم حملونقل دریایی و بنادر جهان
نویسنده: مهدی رستگاری
مقاله: Smart technology to revolutionize shipping industry
نویسنده: مهدی رستگاری
مقاله: خوشه‌های دریایی توسعه می‌یابد
نویسنده: مهدی رستگاری
مقاله: the verge flourishing
نویسنده: مهدی رستگاری